Algemene verkoopvoorwaarden

De webshop www.dynamic-santosshop.be is een initiatief van:

AG. TIMCO
Vaartkant rechts 10 G
2690 Sint-Lenaarts
Bedrijfsnummer (BTW): BE 0809.055.620

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via:

Email: info@agtimco.be
Tel.: +32 (0)3 485 71 16


Wij vragen U om steeds jouw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te
houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

1. DEFINITIES

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

"Koper": iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met AG. Timco in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op ‘AG. Timco’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van AG. Timco. Verderop ook ‘u’,‘uw’ genoemd.

"Consument": Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

"Producten": Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen.

"Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen": Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

"Verkoopovereenkomst": Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper
verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

2. INLEIDING

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van Producten door AG. Timco aan de Koper via de webshop www.dynamic-santosshop.be. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk vooraf wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

AG. Timco behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende
overeenkomsten.

3. AANBOD EN AANVAARDING

3.1. HET AANBOD

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. AG. Timco engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Uiteraard hanteert AG. Timco hierbij de beste technische middelen en standaarden op de markt. Hiervoor baseert AG. Timco zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze producten.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van AG. Timco. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden, zoals een beperkte geldigheidsduur, van toepassing te stellen op een specifiek aanbod of promotie. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is AG. Timco niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door AG. Timco worden gecorrigeerd.

In afwijking van onze online ordermethode moet de Koper voor bepaalde specifieke en of unieke producten, contact opnemen met AG. Timco. In dat geval zal AG. Timco een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte
en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

3.2. DE PRIJZEN

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen zoals Reprobel,
Auvibel en Recupel. Indien de aankoop gebeurt binnen het kader van een bedrijfs- of
beroepsactiviteit kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid na
mededeling van het ondernemingsnummer. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de
individuele productprijs maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online
bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

LET OP: hoewel AG. Timco alles in het werk stelt om een volledige prijsbepaling te geven kunnen bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot bijkomende kosten, zoals internationale verzendingen (buiten EU) en supplementaire verzekering. Deze bijkomende kosten zoals invoerrechten en vracht-, leverings- en portokosten, premies en eventuele andere kosten zijn steeds voor rekening van de Koper en worden pas na orderbevestiging meegedeeld.

AG. Timco heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

3.3. DE AANVAARDING

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van AG. Timco moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. AG. Timco zal binnen uiterlijk zeven (7) kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

AG. Timco kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke
verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal AG. Timco de Koper hierover tijdig inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien AG. Timco het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen
recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. AG. Timco kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen. Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

4. BETALING

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de prijs zoals vermeld was op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de Koper AG. Timco hieromtrent binnen de zeven (7) kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Andere klachten moeten eveneens binnen de zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. De Koper die een productorder plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalmiddelen zoals aangeduid op onze website.

AG. Timco neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Het beveiligde systeem van Mollie staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Bij wijze van uitzondering en in afwijking van bovenstaand principe kan de Koper een betalingsmiddel kiezen dat omwille van haar aard geen onmiddellijke betaling inhoudt, zoals een overschrijving. Betaling via overschrijving gebeurt aan:

Dynamic Santos Shop (AG Timco BV)
Vaartkant rechts 10 G
2690 Sint-Lenaarts
IBAN:BE08 1431 0260 7513 BIC GEBABEBB

De Koper heeft een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na orderbevestiging. Indien de Koper niet binnen de gestelde betalingstermijnen handelt, is hij automatisch en van rechtswege in gebreke. AG. Timco zal bijgevolg op het openstaande bedrag een rente aanrekenen ter hoogte van de wettelijke interestvoet. Deze rente is verschuldigd gedurende de periode tussen het aflopen van de betalingstermijn en de volledige betaling van het openstaande bedrag. Daarenboven kan AG. Timco alle (buiten)gerechtelijke kosten ten gevolge van de niet-betaling terug vorderen van de Koper. Deze bijkomende kosten vallen bijgevolg onder volledige betaling. Wanneer AG. Timco na drie (3) aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur worden overgedragen aan een incassobureau of juridisch kantoor die de procedure verder afhandelt.

AG. Timco stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. AG. Timco behoudt steeds de eigendom van alle
bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. VERZENDING & BEZORGING

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt, uiterlijk binnen dertig (30) kalenderdagen na de orderbevestiging. Gezien de specifieke aard van de producten kent AG. Timco zichzelf het recht toe om een ruimere leveringstermijn te bedingen. Deze afwijkende leveringstermijnen worden steeds binnen redelijke termijn na de orderbevestiging gecommuniceerd. De vermelde leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien AG. Timco er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal AG. Timco spoedig en uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

AG. Timco doet voor de levering beroep op externe partijen (meer bepaald:TNT , B-post), hetgeen invloed kan hebben op de levering. AG. Timco neemt echter geen

verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de klant de procedure die de externe transporteur voorstelt volgen.

AG. Timco draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

De Koper is als enige uitsluitend verantwoordelijk voor de verdere installatie van de bestelde producten. De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product. Op uitdrukkelijke vraag van de Koper kan AG. Timco bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de producten. AG. Timco is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

6. GEBREKEN EN KLACHTEN

AG. Timco heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van één 1 jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken. Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan AG. Timco, binnen de zeven
(7) kalenderdagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan.

De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar AG. Timco, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. AG. Timco raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen zeven (7) kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

De garantie is niet van toepassing op:

 • Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
 • Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
 • Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AG. Timco of de producent.
 • Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde batterijen etc. Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug testuren. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. AG.Timco is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal AG. Timco deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. AG. Timco is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn.

7. HERROEPINGSRECHT

Elke consument heeft een herroepingsrecht, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan. In overeenstemming met dit herroepingsrecht heeft de consument het recht om binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de levering van het product te besluiten de aankoop te annuleren.

Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economische Wetgeving heeft de consument in de volgende gevallen niet het recht om af te zien van zijn aankoop:

 

 • Dienstenovereenkomsten nadat de dienst volledig is uitgevoerd, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door de onderneming (artikel VI.53.1° Wetboek van Economische Wetgeving) ;
 • De levering van goederen die zijn vervaardigd volgens de specificaties van de consument of die duidelijk zijn gepersonaliseerd (artikel VI.53.3° van het Wetboek van Economische Wetgeving);
 • De levering van goederen die snel kunnen bederven of aflopen (artikel VI.53.4° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheids- of hygiënebescherming niet kunnen worden teruggezonden en die na levering door de consument niet zijn verzegeld (artikel VI.53.5° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • De levering van goederen die, na levering, naar hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met andere artikelen (artikel VI.53.6° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • Contracten waarbij de consument het bedrijf uitdrukkelijk heeft gevraagd om hem te bezoeken met het oog op dringende onderhouds- of herstellingswerken; indien AG. Timco ter gelegenheid van dit bezoek bijkomende diensten verleent naast de door de consument specifiek gevraagde diensten of andere goederen dan de voor de onderhouds- of herstellingswerken noodzakelijke reserveonderdelen, geldt het herroepingsrecht voor deze bijkomende diensten of goederen (artikel VI.53.8° Economisch Wetboek);
 • De levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware die na levering is ontgrendeld (artikel VI.53.9° Economisch Wetboek) ;
 • De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van abonnementscontracten voor deze publicaties (artikel VI.53.10° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • De levering van digitale inhoud die niet op een fysieke drager is geleverd, indien de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument, die tevens heeft erkend dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest (artikel VI.53.13° Wetboek van Economische Wetgeving);
 • U heeft het recht om de ontvangen goederen te onderzoeken en te proberen, op dezelfde manier als in een winkel. (U kunt bijvoorbeeld kleding passen, maar u kunt geen keukenapparaat testen waarvan het gebruik onvermijdelijk sporen zou achterlaten. U kunt verantwoordelijk worden gesteld voor elk waardeverlies van de goederen van €50 tot €250,afhankelijk van het type machine.

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan AG. Timco;

 • Vermelding van de drie volgende data: datum van de bestelling, datum van ontvangst en datum waarop het herroepingsrecht wordt ingeroepen;
 • Naam en adres van de consument;
 • Handtekening van de consument.
 • Bankgegevens.

Nadat de Consument AG. Timco op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing, dient hij de goederen binnen veertien (14) kalenderdagen na de mededeling onverwijld aan AG. Timco te retourneren. Deze retourzending moet via een erkende vervoerder worden verstuurd. Het terugsturen van een bestelling is in alle gevallen voor rekening en risico van de consument. Indien de Consument op geldige wijze gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, d.w.z. in overeenstemming met de hierboven vermelde voorwaarden, zal AG. Timco alle reeds betaalde bedragen voor het betreffende product terugbetalen. Installatiekosten en bijbehorende leveringskosten worden niet vergoed.
De terugbetaling zal tijdig, en zeker binnen veertien (14) kalenderdagen, plaatsvinden. Zolang de consument geen bewijs van teruggave levert, heeft AG. Timco het recht om de terugbetaling uit te stellen. AG. Timco zal de terugbetaling doen op dezelfde bankrekening waarvan zij de eerste betaling heeft ontvangen, tenzij de Consument uitdrukkelijk anders heeft besloten. In alle gevallen worden er geen kosten in rekening gebracht voor de terugbetaling.
De koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling ervan indien deze verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. AG. Timco heeft het recht om bij de terugbetaling proportioneel rekening te houden met deze waardevermindering. Indien de consument niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, maakt hij ongeoorloofd gebruik van zijn herroepingsrecht. In dit geval worden de goederen teruggestuurd naar de consument, voor rekening en risico van de consument. AG. Timco verbindt zich ertoe om de
redenen voor deze teruggave duidelijk aan de consument mee te delen.

8. OVERMACHT

Indien AG. Timco door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is AG. Timco niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. AG. Timco is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij AG. Timco en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele
eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know- how, methoden en concepten. AG. Timco hecht veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. De handelstekens die wij gebruiken op onze website worden eveneens beschermd als (geregistreerde) handelsnaam. Het is de Koper verboden gebruik te maken van
en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

10. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS.

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens
ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement , te consulteren via de website van AG. Timco.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van AG. Timco, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar AG. Timco haar maatschappelijke zetel heeft.