Service & Retouren

SERVICE & RETOUREN

AG. Timco streeft altijd naar een hoge mate van klanttevredenheid. We kunnen echter niet volledig een einde maken aan gebreken en klachten. Daarom hebben wij een garantiesysteem ontwikkeld dat ons in staat stelt uw tevredenheid te overtreffen. Gelieve er rekening mee te houden dat aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan om deze dekking effectief te laten zijn. Andere commerciële garanties zijn ook mogelijk en worden uitdrukkelijk vermeld.

De wettelijke garantietermijn, zoals voorzien in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek, is volledig van toepassing op deze overeenkomst. Elke koper heeft dus het recht om de geleverde producten te herstellen of te vervangen indien hij een gebrek in de geleverde producten ontdekt, op voorwaarde dat aan de voorwaarden van de wettelijke garantie is voldaan. De consument geniet ook een wettelijke garantie van twee (2) jaar (artikel 1649bis - 1649quinquies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek). Er is geen garantie indien de koper op het moment van de verkoop op de hoogte was van de gebreken.

De koper of de door de koper aangewezen derde partij is verplicht om de conformiteit van de producten zorgvuldig te onderzoeken zodra zij zijn ontvangen. Als het product zichtbaar defect is en de ontvanger dit defect waarneemt, moet hij een claim indienen. De koper moet AG. Timco chriftelijk en op een expliciete, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze op de hoogte brengen van deze klachten. Dit moet gebeuren binnen veertien (14) kalenderdagen na levering. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een verklaring aan die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen, zoals foto's en video's.

De koper dient een verzoek tot terugzending in te dienen bij AG. Timco, het product dient te worden geretourneerd in de originele staat, inclusief verpakking, accessoires en documentatie, en altijd vergezeld van de originele factuur of een geldig betalingsbewijs. Niet-nakoming van deze verplichting impliceert een evenredige vermindering van de terugbetaling. Alle retourkosten zijn ten laste van de koper, met uitzondering van gebreken in de geleverde producten en verzendfouten door AG. Timco. Het terugsturen van een bestelling is altijd voor risico van de koper. Wij raden een geregistreerde en verzekerde terugkeer aan om het risico van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending dient plaats te vinden binnen veertien (14) kalenderdagen na bevestiging door AG. Timco.

SERVICE PROCEDURE.

AG. Timco heeft een eigen technische afdeling. In geval van een panne of storing kan de klant eerst onze technische dienst bellen of een e-mail sturen via onze contactpagina om advies te krijgen dat kan helpen om het probleem op te lossen. 

Tel: +32 (0)3 485 71 16
Mail: info@agtimco.be

RETOURADRES :

AG. Timco
Vaartkant rechts 10 G
2690 Sint-Lenaarts

1. GEGARANDEERDE UITRUSTING (2 JAAR)

Als er geen oplossing is gevonden per e-mail of telefoon, dient u een retourverzoek met een kopie van uw aankoopfactuur in te dienen via onze contact/mail/e-mail pagina. Na bevestiging van ons moet u uw defecte artikel op uw kosten aan ons retourneren, dat zorgvuldig verpakt moet worden in de originele doos of iets dergelijks. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het terugsturen van de apparatuur.

Na ontvangst van het artikel wordt de apparatuur door onze technische dienst onderzocht. Als er inderdaad sprake is van een defect, dan is de volledige reparatie op onze kosten (CDS AUTOMATEN- HOMEBARISTA) en wordt de reparatie uitgevoerd binnen 10 tot 30 werkdagen na ontvangst van de apparatuur. De kosten voor het retourneren van uw apparatuur zijn voor onze rekening.

Reparatieservice onder garantie

 • Reparatie en arbeid: gratis
 • Onderdelen kosten: gratis
 • Transportkosten: Verzending van apparatuur op uw kosten. (Wij kunnen, indien u dit wenst, de terugzending van uw materiaal op aanvraag op uw kosten organiseren, de schade veroorzaakt tijdens de terugzending van het materiaal is niet op onze kosten, omdat wij niet verantwoordelijk zijn voor de verpakking - Zie Terugzending van het materiaal naar onze werkplaatsen in de categorie prijs van de technische dienst hieronder).
 • Gratis retour

De garantie van 2 jaar op onderdelen en arbeid is niet van toepassing;

 • Verbruiksartikelen (anti-kalksteenpatroon, Dichting, Douchette, slijpschijf, batterijen,....)
 • Schade veroorzaakt door normale slijtage.
 • Blootstelling aan vocht, vuur, aardbevingen of andere externe oorzaken.
 • De val van het apparaat
 • Onderbrekingen die zich voordoen als gevolg van een - zelfs geringe - transformatie of wijziging van de apparatuur.
 • Elke technische interventie door een persoon die niet door ons bedrijf wordt erkend.
 • Gebruik niet in overeenstemming met de verstrekte instructies en informatie.
 • Fouten in de bediening.
 • Gebrek aan onderhoud en de gevolgen daarvan. (Vooral de effecten van kalksteen)

Indien de apparatuur na inspectie helaas niet onder de garantie valt, verwijzen wij u naar het onderstaande artikel "niet gegarandeerde apparatuur".

2. NIET-GEGARANDEERDE UITRUSTING

Als er geen oplossing is gevonden per e-mail of telefoon, dient u een retourverzoek met een kopie van uw aankoopfactuur in te dienen via onze contact/mail/e-mail pagina. Na bevestiging van ons moet u uw defecte artikel op uw kosten aan ons retourneren, dat zorgvuldig verpakt moet worden in de originele doos of iets dergelijks. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade veroorzaakt tijdens het terugsturen van de apparatuur.

Na ontvangst van het artikel wordt de apparatuur door onze technische dienst onderzocht. Een prijsofferte met de kosten voor het retourneren van het materiaal wordt u binnen 10 werkdagen na validatie van uw offerte toegezonden. De reparatie wordt uitgevoerd binnen 10 tot 30 werkdagen na de datum van de bevestiging van de offerte, na betaling.

Indien u de offerte weigert, wordt 25 € inclusief BTW in rekening gebracht voor de offertekosten, tenzij u besluit een nieuwe aankoop te doen op onze website ter waarde van de offertekosten. U heeft 10 werkdagen de tijd om uw apparatuur op te halen of een verzoek in te dienen om uw apparatuur op uw kosten terug te sturen.

REPARATIESERVICE ONDER GARANTIE

 • Onderdelen en arbeid: op kosten van de klant
 • Transportkosten: op kosten van de klant


PRIJS VAN DE TECHNISCHE DIENST (INCLUSIEF ALLE BELASTINGEN)

Retourzending van het materiaal naar onze werkplaatsen: Verzendkosten (zie pagina Verzending en behandeling, exclusief gratis verzending volgens een orderbedrag) + 10 € BTW inbegrepen

 • Voorbeeld voor België: 5,00 € + 10,00 € TTC = 15,00 € incl. BTW. Voorbeeld voor Frankrijk 0 tot 25 Kg : 10,50 € + 10,00 € = 20,50 € incl. BTW.

Prijs van de retourzending van het materiaal aan de klant: (Zie pagina Levering en verzending, exclusief gratis verzending volgens een bestelbedrag)

 • Voorbeeld voor België van 0 tot 40 Kg : 5,00 € incl. BTW.
 • Voorbeeld voor Frankrijk 0 tot 25 Kg : 10,50 € incl. BTW.

Reparatiekosten: Volgens raming na inspectie van de apparatuur.

Reiskosten voor pechverhelping bij in België: (Uitgangspunt volgens het adres van AG. TIMCO, zie hierboven)

 • Zone 1 - 0 tot 20 km: 36,00 € excl. BTW - 43,56 € incl. BTW.
 • Zone 2 - 20 tot 50 km: 53,00 € excl. BTW - 64,13 € incl. BTW.
 • Zone 3 - 50 tot 70 Km: 64,00 € excl. BTW - 76,44 € incl. BTW
 • Zone 4 - 70 tot 100 Km: 83,00 € excl. BTW - 100,43 € incl. BTW.
 • Zone 5 - Brussel / 100 tot 150 km: 95,00 € excl. BTW - 114,95 € incl. BTW.
 • Zone 6 - Meer dan 150 Km: 115,00 € excl. BTW - 139,15 € incl. BTW

Onze tarieven voor werk in control:

Eerste half uur: 35,00 € excl. BTW - 42,35 € incl. BTW.
Voor elke extra 10 minuten: 9,00 € excl. BTW. / 10 Min. - 10,89 € incl. BTW / 10 Min.

HERROEPINGSRECHT

Elke Consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan, overeenkomstig artikel VI.47 van het Belgisch Economisch Wetboek. Het herroepingsrecht geeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen of kosten te ontbinden indien hij na de levering niet tevreden is over het product. De Consument dient zijn herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag volgend op de levering van het product. Overeenkomstig artikel VI.53 van het Wetboek van Economische Wetgeving kan de consument zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende gevallen:

Dienstverleningsovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst, indien de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en met de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht verliest wanneer de overeenkomst volledig door de handelaar is uitgevoerd (artikel VI.53, lid 1°);

 • De levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die duidelijk op de persoon zijn afgestemd (artikel VI.53, lid 3, onder a));
 • De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen (artikel VI.53.4°).
 • De levering van verzegelde goederen die zich om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet lenen voor terugzending en die na levering niet verzegeld zijn (artikel VI.53.5°);
 • Wanneer de geleverde goederen van nature na levering onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen (artikel VI.53.6°);
 • Overeenkomsten waarbij de consument de ondernemer uitdrukkelijk heeft verzocht om dringende reparaties of onderhoud uit te voeren. Indien de handelaar tijdens een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent naast de door de consument gevraagde diensten of andere goederen dan de reserveonderdelen die noodzakelijkerwijs voor het onderhoud of de reparatie worden gebruikt, is het herroepingsrecht van toepassing op deze aanvullende diensten of goederen (artikel VI.53, lid 8°);
 • De levering van verzegelde audio- of video-opnamen of computersoftware die na levering niet zijn verzegeld (art. VI.53.9°);
 • De levering van een krant, tijdschrift of tijdschrift, met uitzondering van de abonnementscontracten voor de levering van deze publicaties (artikel VI.53.10°);
 • De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd indien de consument met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de consument is begonnen en de erkenning dat hij zijn herroepingsrecht verliest (artikel VI.53.13°).
 • De consument die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient zijn beslissing steeds uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk te vermelden. Het is aan de consument om te bewijzen dat hij zijn recht kan doen gelden. De volgende informatie moet altijd duidelijk worden gecommuniceerd:
  • De volgende drie data: de datum van de bestelling, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt uitgeoefend;
  • Naam en adres van de consument;
  • Handtekening van de consument.

De Consument dient de producten aan AG. Timco te retourneren zodra hij van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en in ieder geval binnen veertien (14) kalenderdagen na de kennisgeving. De terugzending kan alleen worden gedaan door een geautoriseerde vervoerder. In alle gevallen draagt de consument alle kosten en risico's van voorlopige hechtenis. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, zal AG. Timco de terugbetaling van het daadwerkelijk betaalde bedrag voor het product waarborgen. Wij betalen geen extra verzendkosten terug, zoals goedgekeurde kosten als de consument een andere verzendmethode kiest dan de goedkoopste standaard verzendmethode. Deze terugbetaling geschiedt zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen.

AG. Timco kan de terugbetaling opschorten totdat de koper het bewijs heeft ontvangen dat de producten zijn teruggestuurd. De terugbetaling vindt plaats via dezelfde betaalmethode als die welke u voor de eerste transactie heeft gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. Er worden geen terugbetalingskosten in rekening gebracht. Elke prijsverlaging als gevolg van een promotiecode, kortingscode of voucher zal proportioneel worden terugbetaald in de vorm van een krediet aan de Koper, op voorwaarde dat de promotie- of kortingsvoorwaarden dit uitdrukkelijk toestaan. De koper is verantwoordelijk voor een waardevermindering van de producten die het gevolg is van de behandeling van de producten en die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de producten te bepalen.

AG. Timco heeft het recht om de afschrijvingskosten te factureren naar rato van de terugbetaling. De consument heeft geen herroepingsrecht, behalve tegenover de overste.